Moderator: Adnan Rondić

Reforma sektora gasa u Bosni i Hercegovini je godinama u zastoju. Energetska zajednica je nametnula sankcije zbog nedostatka adekvatnog pravnog okvira koji je u skladu sa zahtjevima Ugovora o energetskoj zajednici, čiji je BiH potpisnica. Šta nedostaje u zakonodavnom okviru BiH? USAID EIA priprema izvještaj o primarnom zakonodavstvu i ključnim propisima u BiH i njegovoj usklađenosti sa pravnom stečevinom EU, koja sadrži analizu i preporuke.

Tarifni propisi za transport gasa su ključni element za nediskriminatorni pristup mreži, što je preduslov za uspostavljanje i razvoj funkcionalnog tržišta gasa. Transportne tarife također mogu imati veliki uticaj na korisnike mreže i na finansijsku održivost projekata. Nedavne procjene Energetske zajednice su ukazale na dijelove neusklađenosti BiH zakonodavstva sa pravnim okvirom EU, uključujući odredbe koje se odnose na tarife za transport gasa. Stvaranje i primjena efikasnog i nediskriminatornog regulatornog okvira koji se temelji na EU sistemu ulaza i izlaza i na jasnoj metodologiji za određivanje transportnih tarifa neće samo pomoći u rješavanju ovih pitanja, već će osigurati i ispunjenje obaveza BiH kao potpisnice Ugovora o energetskoj zajednici. Gas kao energent koji bi se koristio za prelazak sa uglja na obnovljive izvore se ne razmatra ozbiljno, a projektima se planira smanjiti trenutna potrošnja gasa čime bi se ugrozila potreba za diverzifikacijom.

Uvodna prezentacija: Status gasnog sektora u BiH – Mak Kamenica, USAID EIA_Konstantin Petrov, DNV GL

Panelisti:

1. Amira Pintul – Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
2. Milenko Todorović – Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske
3. Admir Softić – Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
4. Ljubo Glamočić – Gas Res
5. Jasmin Salkić – BH Gas
6. Goran Frančić – USAID EIA
7. Slavo Krajišnik – Sarajevo Gas Istočno Sarajevo
8. Konstantin Petrov – USAID EIA