Moderator: Adnan Rondić

Razvoj interkonektivnosti električne energije od 2021. do 2030. (odnos između prekograničnih prijenosnih kapaciteta i instaliranih proizvodnih kapaciteta), sa ciljem od 15% do 2030. godine i uzimajući u obzir specifične faktore ugovornih strana kao što su troškovi i potencijalni trgovinski tokovi. Ovo bi također trebalo da uključi indikaciju glavnih projekata predviđenih za postizanje neophodne interkonektivnosti u perspektivi 2030. godine.

• Za energetsku infrastrukturu, kako će se implementirati planirani nacionalni infrastrukturni projekti, kao i projekti od interesa za Energetsku zajednicu (PECI) koji se odnose na ugovorne strane, uključujući vremenski okvir. U tom kontekstu, nacionalni planovi bi trebali biti zasnovani na uredbi o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu, kao što je uključeno u Energetskoj zajednici.
• Ciljevi u pogledu tržišne konkurencije, integracije tržišta i spajanja, primjena fleksibilnosti u elektroenergetskom sektoru, uključujući razvoj kratkoročnih tržišta, konkurentnost potražnje energije na energetskim tržištima i uvođenje pametnih tehnologija i pametnih mreža.
• Procjena implikacija planiranih investicija na infrastrukturu i na razvoj proizvodnje energije na veleprodajne i maloprodajne cijene energije i na integraciju tržišta sa drugim državama članicama i ugovornim stranama.

Uvodna prezentacija: Status i izazovi tržišta u energetskoj tranziciji – Edin Zametica, DERK

Panelisti:

1. Edin Zametica, Državna regulatorna komisija za električnu energiju
2. Halko Balavac, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
3. Milan Janković, Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske
4. Admir Softić, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
5. Aleksandar Jegdić, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske
6. Admir Andelija, Elektroprivreda BiH
7. Senad Aganović, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH

Prezentacija: Revizija tržišnih pravila u BiH – Bozidar Radovic

MINI PANEL:

1. Dženeta Erović, Nezavisni operator sistema BiH
2. Merim Džizić, Nezavisni operator sistema BIH
3. Muamer Bahto, Elektroprivreda BiH
4. Jefto Ninković, Elektroprivreda Republike Srpske
5. Ervin Leko, Elektroprivreda HZHB
6. Uroš Bojanić, EFT Stanari

Prezentacija: Prijedlog Standarda za elektronsku razmjenu podataka za maloprodajno tržište električne energije u BiH – Amela Čaušević, EPBiH

1. Nebojša Filipović, USAID EIA
2. Dragan Rikić, Elektroprivreda Republike Srpske
3. Boris Šunjić, Elektroprivreda HZHB